Codi safonau gyda'n gilydd

Gwerthuso’r Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyhoeddwyd am golli’r ysgol yn rheolaidd

Mae’n bosib y bydd rhywun yn cysylltu â chi i ofyn i chi ein helpu ni i asesu sut mae’r polisi Hysbysiadau Cosb Benodedig ar gyfer presenoldeb yn yr ysgol wedi ‘i roi ar waith ar draws Cymru. Cynhelir y gwerthusiad  rhwng 10 Ebrill tan 31 Gorffennaf 2017.

Rydyn ni wedi comisiynu ICF Consulting ac Arad Research i werthuso gweithrediad o Hysbysiadau Cosb Benodedig.

Pwrpas y gwerthusiad

Pwrpas y gwerthusiad yw darparu Llywodraeth Cymru gyda gwybodaeth fanwl am yr ymagweddau sydd yn cael eu defnyddio gan awdurdodau lleol (ALlau) am gyhoeddi Hysbysiadau Cosb Benodedig.

Bydd y gwerthusiad yn cwmpasu

 • yr ymagweddau gwahanol  a ddefnyddiwyd gan ALlau i benderfynu eu codau ymddygiad am bryd i gyhoeddi Hysbysiadau Cosb Benodedig;
 • Y rhesymau pam ac yr amgylchiadau lle bydd Hysbysiadau Cosb Benodedig yn cael eu cyhoeddi
 • sut mae staff ysgolion yn defnyddio ac yn dehongli’r codau ymddygiad wrth wneud penderfyniadau i gyhoeddi Hysbysiadau Cosb Benodedig;
 • rôl y Consortia Addysg Rhanbarthol ac ysgolion i ddrafftio’r codau, ac
 • ystyried os oes angen am codau ymddygiad cenedlaethol ac os yw hynny yn briodol

Sut y gallwch gyfranogi yn yr astudiaeth

Bydd nifer o ddulliau gwahanol yn cael eu defnyddio i holi am farn y rhai sy’n cymryd rhan i wella presenoldeb yn yr ysgol. Mae’n bosib y bydd rhywun sy’n gweithio i ICF neu Arad yn cysylltu â chi i ofyn i chi gymryd rhan. Bydd y dulliau ymchwil yn cynnwys

 • cyfweliadau dros y ffôn gyda staff sy’n arwain ar bresenoldeb ym mhob awdurdod lleol;
 • cyfweliadau dros y ffôn gyda staff sy’n arwain ar presenoldeb yn  y consortia a chynrychiolwyr o randdeiliaid eraill;
 • arolwg ar-lein o benaethiaid, dirprwy benaethiaid,  llywodraethwyr ysgol gyda chyfrifoldeb Hysbysiadau Cosb Benodedig, staff y Gwasanaeth Lles Addysgol a staff uwch yr ALlau a Consortia
 • ymweliadau astudiaeth achos i chwech ardal a fydd yn cynnwys trafodaethau grwpiau ffocws gyda nifer o staff ysgolion, Gwasanaeth Lles Addysgol, ymarferwyr ALlau a staff strategol
 • dadansoddi data  gan ysgolion a’r ALlau ar bresenoldeb a’r Hysbysiadau Cosb Benodedig
 • adolygiad llenyddiaeth o dystiolaeth ddiweddar ar strategaethau presenoldeb effeithiol.
Bydd cyfrangiad yn wirfoddol a bydd eich sylwadau yn cael eu trin yn hollol gyfrinachol ac yn ddienw.

Bydd y gwerthusiad yn arwain at lunio adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru a gaiff ei gyhoeddi ar wefan ymchwil Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2017. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â David Roberts drwy e-bost ymchwil.gwerthuso@cymru.gsi.gov.uk neu drwy ffonio 0300 062 5485. Gallwch hefyd gysylltu â Steph Charalambous o’r ICF Stephanie.Charalambous@icfi.com

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »