Codi safonau gyda'n gilydd

Enwebwch fyfyriwr ar gyfer cystadleuaeth Wythnos Llundain 2017

Rydym yn gwahodd yr holl benaethiaid yng Nghymru i enwebu un disgybl o Flwyddyn 10 neu 11 i gystadlu am le ar wythnos profiad gwaith unigryw yn Llundain yn ystod mis Gorffennaf 2017.

Mae Wythnos Llundain 2017, sy'n cael ei chynnal ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni o Lundain, Judicium Education, yn cynnig wythnos o gyfleoedd profiad gwaith unigryw i wyth disgybl ysgol uwchradd.

Mae'r wythnos yn rhedeg o ddydd Sul 9 Gorffennaf i ddydd Gwener 14 Gorffennaf a bydd Llywodraeth Cymru a Judicium Education yn talu am holl gostau'r wyth ymgeisydd llwyddiannus yn ystod yr wythnos a fydd yn cynnwys bwyd a lle i aros yng nghanol Llundain, yr holl gostau teithio ac unrhyw dreuliau rhesymol eraill. Ni chaiff unrhyw ddisgybl ei eithrio am resymau ariannol.

Nod y cynllun yw rhoi'r cyfle prin i fyfyrwyr sy'n gweithio'n galed, sy'n benderfynol a chanddynt ddyheadau uchel gael cipolwg ar y byd gwaith yn ninas Llundain.

Ar ddechrau'r wythnos, bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn cael eu rhannu'n ddau dîm a bydd gofyn iddynt fynd ati i lunio eu cynnig eu hunain yn arddull 'Dragon's Den'. Bydd gofyn i'r timau lunio cynnig ar gyfer prosiect o'u dewis i greu busnes, elusen neu fenter o Gymru a fydd yn flaenllaw ledled y byd erbyn 2042. Bydd y myfyrwyr yn ailymgynnull yng Nghymru i roi eu cyflwyniad terfynol i'r Beirniaid Gwadd. Bydd hyn yn digwydd o flaen cynulleidfa o deulu, ffrindiau, athrawon ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC.

Bydd y myfyrwyr yn cael cymorth llawn ac yn cael eu coetsio a’u mentora gan Judicium er mwyn eu helpu i baratoi a datblygu eu cynlluniau busnes, eu strategaeth a'u sgiliau cyflwyno.

Yn ystod yr wythnos, bydd y myfyrwyr yn cael eu tywys ar amrywiaeth o ymweliadau unigryw. Yn ystod blynyddoedd blaenorol, mae hyn wedi cynnwys taith breifat o Dy'r Arglwyddi ac ymweliad ag MI6 lle gwnaeth y myfyrwyr gyfarfod â'r Pennaeth Gwasanaethau "C" (neu "M" fel y cyfeirir ato yn y ffilmiau 'Bond'), a nifer o weithredwyr maes a fu'n trafod agweddau o'u gwaith nad ydynt yn gyfrinachol.

Mae gwers Judicium i'r myfyrwyr yn syml: mae angen cwblhau'r prosiectau ar amser ac yn unol â’r fanyleb; ni waeth beth sy'n tynnu eich sylw neu'n torri ar eich traws o ddydd i ddydd. Nid oes angen arbenigedd mewn pwnc penodol. Brwdfrydedd, penderfyniad a gwaith caled sydd bwysicaf.

Sut i wneud cais?

Mae wyth lle ar gael. Gall pob ysgol enwebu un myfyriwr o Flwyddyn 10 neu 11 i gael ei ystyried ar gyfer y profiad hwn.

Bydd dwy ran i'r cais:

  • enwebiad y pennaeth a sylwadau ategol
  • cais y myfyriwr a enwebwyd.

Wrth enwebu, gofynnwn i chi ddewis myfyriwr a fydd wrth ei fodd â'r profiad ac a fydd yn manteisio i'r eithaf ar y cyfle hwn. Yn ogystal â hynny, rydym yn chwilio am fyfyrwyr sy'n haeddu profiad o'r fath; er enghraifft, disgybl sydd wedi goresgyn heriau difrifol yn ei fywyd, neu unigolyn sy'n dangos potensial i ddisgleirio, ond sydd heb gael y cyfle i wneud hynny hyd yn hyn, o bosibl oherwydd diffyg hyder.

Bydd gofyn i'r myfyriwr a ddewiswch gyflwyno cais byr a fydd yn cael ei ystyried gan banel o feirniaid gwadd cyn penderfynu ar yr wyth myfyriwr. Mae'r broses ymgeisio yn syml ac yn gofyn un cwestiwn yn unig:

"Pam ydych chi am dreulio wythnos gyda Judicium yn Llundain?"

Mae modd cyflwyno'r cais mewn unrhyw fformat. Y llynedd, fe gawson ni geisiadau ysgrifenedig ac ar ffurf fideo.

Dylai'r myfyriwr gyflwyno ei gais i chi. Yna, gofynnwn i chi ei gyflwyno, ynghyd â'ch sylwadau i'r blwch negeseuon e-bost canlynol: youthengagementandprogression@cymru.gsi.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mercher 17 Mai.

Os bydd cais eich myfyriwr yn llwyddiannus, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ryddhau aelod o staff i fod yn Llundain gyda'r myfyriwr am yr wythnos gyfan. Ni fyddwn angen un aelod o staff o bob ysgol lwyddiannus, felly peidiwch â dewis peidio enwebu myfyriwr o'ch ysgol oherwydd hyn.

Dyma'r dyddiadau allweddol sydd angen ichi fod yn ymwybodol ohonynt:

  • Dydd Mercher 17 Mai - Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau
  • Dydd Mawrth 13 Mehefin - Cyhoeddi'r ymgeiswyr llwyddiannus
  • Dydd Sul 9 Gorffennaf - Y myfyrwyr yn teithio i Lundain
  • Dydd Llun 10 Gorffennaf - Wythnos Llundain yn dechrau
  • Dydd Gwener 14 Gorffennaf - Digwyddiad 'Dragons’ Den' yng Nghaerdydd

I wybod mwy am Wythnos Llundain i Llundain yr wythnos edrychwch ar y fideos canlynol (Saesneg yn unig):

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â ni:

"Mae'r wythnos ddiwethaf hon wedi bod yn brofiad rhyfeddol ac unigryw... ac erbyn hyn rwy'n meddwl yn go wahanol am fy nyfodol. Byddwn yn argymell y profiad hwn i bawb; mae wedi rhoi cipolwg i mi o'r hyn y mae modd ei gyflawni drwy weithio'n galed a bod yn benderfynol. Ni fyddaf fyth yn ystyried fy nghefndir fel rhywbeth a fydd yn fy nal yn ôl eto!"

Georgia Chard, Ysgol Gyfun Heolddu – Wythnos Llundain 2016

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »