Codi safonau gyda'n gilydd

Arweiniad

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Hidlo
Lawrlwythwch y fframwaith

Defnyddiwch y ffiltrau isod i edrych ar y rhannau o'r fframwaith rydych am eu gweld.

Dewiswch gam/blwyddyn

Dewiswch linyn/elfen

Dinasyddiaeth

Dinasyddiaeth Llinyn

Drwy'r elfennau hyn, bydd dysgwyr dod i ddeall beth yw bod yn ddinesydd digidol cydwybodol sy'n cyfrannu at y byd digidol o'u cwmpas mewn ffordd gydwybodol ac sy'n dadansoddi'r byd digidol hwnnw, a'u lle ynddo, yn feirniadol. Byddant yn barod am yr agweddau cadarnhaol a negyddol o fod yn ddinesydd digidol a byddant yn datblygu strategaethau a dulliau i'w helpu wrth iddynt ddatblygu'n gynhyrchwyr ac yn ddefnyddwyr annibynnol.

Rhyngweithio a chydweithio

Rhyngweithio a chydweithio Llinyn

Drwy'r elfennau hyn, bydd dysgwyr yn edrych ar ddulliau cyfathrebu electronig ac yn gwybod pa rai sydd fwyaf effeithiol. Bydd dysgwyr hefyd yn storio data ac yn defnyddio technegau cydweithio yn llwyddiannus.

Cynhyrchu

Cynhyrchu Llinyn

Mae'r elfennau hyn yn ymdrin â'r broses gylchol o gynllunio (gan gynnwys chwilio am wybodaeth a dod o hyd iddi), creu, gwerthuso a mireinio cynnwys digidol. Er y gall y broses hon fod yn gymwys i feysydd eraill y fframwaith, mae'n arbennig o bwysig wrth greu a chynhyrchu cynnwys digidol. Mae hefyd yn hanfodol cydnabod, fodd bynnag, y gall cynhyrchu cynnwys digidol fod yn broses greadigol iawn ac nid yw'n fwriad llesteirio creadigrwydd o'r fath. Mae cynnwys digidol yn cynnwys cynhyrchu testun, graffeg, sain, fideo ac unrhyw gyfuniad o'r rhain at amrywiaeth o ddibenion. Felly, bydd hyn yn cynnwys amryfal weithgareddau ar draws sawl cyd-destun gwahanol.

Data a meddwl cyfrifiadurol

Data a meddwl cyfrifiadurol Llinyn

Mae meddwl cyfrifiadurol yn gyfuniad o sgiliau meddwl, datrys problemau ac ymholi gwyddonol. Cyn i ddysgwyr allu defnyddio cyfrifiaduron i ddatrys problem, rhaid iddynt yn gyntaf ddeall y broblem a'r dulliau o'i datrys. Drwy'r elfennau hyn, bydd dysgwyr yn deall pwysigrwydd llythrennedd gwybodaeth a data; byddant yn archwilio agweddau ar gasglu, cynrychioli a dadansoddi. Bydd dysgwyr yn edrych ar sut mae data a gwybodaeth yn cysylltu i mewn i'n byd digidol. Bydd yn rhoi iddynt sgiliau hanfodol ar gyfer y gweithle modern, dynamig.

Hidlo elfennau

Defnyddiwch y ffiltrau isod i edrych ar y rhannau o'r fframwaith rydych am eu gweld.

Cau

Lawrlwythwch y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar ffurf taenlen XLS (75KB)