Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Datganiad y pennaeth

Datganiad y pennaeth ar gyfer Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018.
Datganiad y pennaeth

Pan fydd prawf olaf y cylch profion wedi’i weinyddu, rhaid i’r pennaeth lofnodi a chyflwyno datganiad i’r awdurdod lleol perthnasol yn cadarnhau bod y pecynnau prawf wedi cyrraedd ac wedi’u storio’n ddiogel, bod y profion wedi’u gweinyddu’n gywir yn unol â’r gofynion a amlinellwyd yn y llawlyfr gweinyddu PC a bod y profion wedi eu marcio’n unol â’r cynllun marcio.

Cyfeiriadau ar gyfer dychwelyd ffurflenni datganiad y pennaeth

Ar gyfer Consortiwm Canolbarth y De (sy’n ymwneud â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; Cyngor Caerdydd; Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful; Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg) dylid anfon y ffurflenni datganiad i’r cyfeiriad canlynol:

Gwasanaeth Addysg ar y Cyd  - Consortiwm Canolbarth y De
Uned Data, Ansawdd a Gwybodaeth
Tŷ Dysgu
Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ

Gellir anfon copïau wedi eu sganio a’u llofnodi at: cscdataunit@cscjes.org.uk

Ar gyfer Consortiwm De-ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen) dylid anfon y ffurflenni datganiad i’r cyfeiriad canlynol:

Y Tîm Dysgu a Gwybodaeth
Gwasanaeth Cyflawni Addysg
The Gateway
Parc Tredomen
Hengoed
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7EH

Gellir anfon copïau wedi eu sganio a’u llofnodi at: learning.intelligence@sewaleseas.org.uk  

Ar gyfer Consortiwm Gogledd Cymru (Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam), dylid anfon y ffurflenni datganiad at:

GwE
Bryn Eirias
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 8BY

Gellir anfon copïau wedi eu sganio a’u llofnodi at tests@gwegogledd.cymru or profion@gwegogledd.cymru

Ar gyfer Consortiwm Addysg De Orllewin a Chanolbarth Cymru (Powys, Ceredigion, Penfro, Abertawe, Caerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot), dylid anfon y ffurflenni datganiad at:

Y Llwyfan
Coleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant
Ffordd y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3QE

Gellir anfon copïau wedi eu sganio a’u llofnodi at admin@erw.org.uk
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »