Codi safonau gyda'n gilydd

Information pack

Safonau proffesiynol

Gwybodaeth am safonau proffesiynol sy’n berthnasol i ymarferwyr yng Nghymru.

Trosolwg

Bwriad y safonau proffesiynol yw:

  • nodi disgwyliadau clir o ran arferion effeithiol yn ystod gyrfa ymarferydd gan gynnwys, lle bo hynny’n berthnasol, y cyfnod y bydd yn ymuno â’r proffesiwn
  • galluogi ymarferwyr i fyfyrio ar eu harferion, fel unigolion ac ar y cyd ag eraill, yn erbyn safonau sy’n nodi arferion effeithiol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol a chadarnhau a dathlu eu llwyddiannau
  • cefnogi ymarferwyr i nodi meysydd ar gyfer datblygiad proffesiynol pellach
  • rhoi cefndir i'r broses rheoli perfformiad.

Safonau proffesiynol newydd

Mae gwaith eisoes ar y gweill i gyflwyno safonau proffesiynol newydd ac mae’r gwaith hwnnw yn un o blith nifer o ymrwymiadau i helpu ymarferwyr i ddatblygu eu harferion a chefnogi eu twf proffesiynol.

Diben yr adolygiad yw sefydlu fframwaith newydd o safonau ar gyfer yr holl ymarferwyr mewn ysgolion a sefydliadau addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith sydd eisoes wedi cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (dolen allanol) neu a fydd yn cofrestru gyda’r Cyngor. Bydd y safonau newydd yn helpu ymarferwyr i wynebu heriau nawr ac yn y dyfodol, a hwyluso datblygiad proffesiynol drwy gydol eu gyrfa.

Mae’r adolygiad yn canolbwyntio ar safonau proffesiynol ar gyfer ymarferwyr yn y grwpiau penodol canlynol:
  • athrawon ysgol a phenaethiaid
  • staff cymorth dysgu ysgolion
  • Ymarferwyr AB a dysgu seiliedig ar waith
  • staff cymorth dysgu AB
  • safonau ar gyfer y rheiny sy’n ymgymryd â Thystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) addysg bellach
Mae amserlen wahanol ar gyfer y gwaith o ddatblygu pob grŵp o safonau ond un nodwedd sy’n gyffredin rhyngddynt i gyd yw bod aelodau o’r proffesiwn a rhanddeiliaid perthnasol yn rhan amlwg o’r gwaith o gynllunio’r safonau newydd a’u treialu. Y nod yw datblygu’r safonau gyda’r proffesiwn ar gyfer y proffesiwn.

Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth

Yn dilyn cyfnod hir o ymwneud ag ymarferwyr a rhanddeiliaid o dan arweiniad yr Athro Mick Waters a threialu ganddynt, cafwyd ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer y safonau newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth (ysgolion) o 2 Mawrth hyd at 4 Mai 2017. Mae crynodeb Llywodraeth Cymru o’r ymatebion yn cadarnhau trefniant terfynol y disgrifyddion a gellir dod o hyd iddynt yma. Yn ei hymateb, ymrwymodd y Llywodraeth hefyd i egluro ymhellach y berthynas rhwng elfennau’r fframwaith, ac rydym wedi bod yn gweithio gydag ymarferwyr ysgolion a rhanddeiliaid eraill i gyflawni hynny.

Mae Addysgeg, Cydweithredu, Arloesi, Dysgu Proffesiynol ac Arweinyddiaeth yn parhau i fod yn ganolog i’r model ac, erbyn hyn, y rhain yw’r pum safon broffesiynol ar gyfer addysgu ac arwain. Mae’r gwerthoedd a’r ymagweddau yn parhau i ddarparu cyd-destun trosfwaol ar gyfer y safonau. Mae’r disgrifwyr yn caniatáu i bob safon gael eu trafod yn fanylach.

Bydd yn ofynnol i athrawon newydd gymhwyso sy’n dechrau ar gyfnod ymsefydlu ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny weithio i’r safonau newydd. Bydd athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod sefydlu cyn y dyddiad hwn yn cwblhau eu cyfnod sefydlu o dan yr un safonau a oedd mewn grym pan ddechreusant. Bydd yn ofynnol i’r holl athrawon a phenaethiaid mewn swydd symud i’r safonau newydd erbyn Medi 2018 i ganiatáu blwyddyn er mwyn rheoli’r cyfnod pontio.

Bydd sut mae ymarferwyr yn defnyddio’r safonau yn dibynnu ar lle y maent arni yn eu gyrfa. Er mwyn dyfarnu Statws Athro Cymwysedig a chwblhau’r cyfnod sefydlu yn llwyddiannus, bydd angen arddangos pob disgrifydd perthnasol. Ar ôl y cyfnod sefydlu, bydd disgwyl i athrawon ac arweinwyr ffurfiol ddefnyddio’r safonau fel sail i’r broses o ystyried a chynllunio dysgu proffesiynol, a mater i grebwyll proffesiynol yr unigolion perthnasol fydd hyn. Gall ymarferwyr hefyd ddefnyddio’r disgrifwyr i ysgogi ymchwilio a datblygu pellach yn y ffyrdd sy’n diwallu eu hanghenion orau.

Bydd y safonau newydd ar gael drwy’r dudalen hon erbyn mis Medi 2017 a thrwy’r pasbort dysgu proffesiynol (PDP) ar wefan Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) o 1 Medi 2017 ymlaen.  Yn y cyfamser mae fersiwn wedi’i diweddaru o becyn sleidiau’r ymgynghoriad ar gael yma.

Safonau proffesiynol ar gyfer cynorthwyo addysgu

Mae gwaith yn parhau ar ddatblygu safonau newydd ar gyfer  staff cymorth dysgu mewn ysgolion. Caiff y dudalen hon ei diweddaru wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.

Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith

Mae proses ymgysylltu wedi agor ar gyfer sylwadau tan 20 Gorffennaf er mwyn i’r sector ystyried y safonau drafft ar gyfer AB a dysgu seiliedig ar waith, a ddatblygwyd gan weithgor o ymarferwyr. Y nod yw y byddant ar gael i’w defnyddio gan y sector o fis Hydref 2017 ymlaen.  Bydd gwaith ar y safonau ar gyfer athrawon TAR AB a staff cymorth dysgu AB yn cael ei ddatblygu yn y dyfodol agos.

Y safonau proffesiynol sy’n bodoli ar hyn o bryd

Ceir crynodeb isod o'r safonau sy'n gymwys mewn ysgolion a’r sector Addysg Bellach yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae’r Safonau ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU) yn amlinellu’r gofynion ar gyfer dyfarnu statws CALU. Nid oes unrhyw safonau yn bodoli ar hyn o bryd ar gyfer staff cymorth dysgu sy’n gweithio yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’n ofynnol bod athrawon dan hyfforddiant yn bodloni’r safonau ar gyfer Statws Athro Cymwysedig. Bydd athrawon profiadol ac athrawon newydd gymhwyso yn defnyddio Safonau Athrawon wrth eu Gwaith fel eu disgrifiadau cenedlaethol o arferion.

Mae'n ofynnol i benaethiaid fodloni’r Safonau Arweinyddiaeth yn llawn (ynghyd â'r Safonau Athrawon wrth eu Gwaith os byddan nhw’n parhau i gael cyfrifoldebau addysgu sylweddol).

Datblygu arweinwyr - gall athrawon a staff cymorth sydd eisoes â chyfrifoldebau arweinyddol a/neu'r rheini sy'n dymuno datblygu eu sgiliau arweinyddol ymhellach ddefnyddio'r Safonau Arweinyddiaeth fel modd i'w helpu i ddatblygu fel arweinwyr. 

Lawrlwytho Dogfennau

Safonau Statws Athro Cymwysedig yng Nghymru (Maint ffeil: 602KB) 

Safonau proffesiynol ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru (Maint ffeil: 515KB)

Safonau Proffesiynol ar gyfer Athrawon, Tiwtoriaid a Hyfforddwyr yn y Sector Dysgu Gydol Oes yng Nghymru 

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »