Codi safonau gyda'n gilydd

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi adroddiad radical ynghylch cwricwlwm i Gymru

Mae adroddiad annibynnol pwysig sydd wedi’i anelu at godi safonau a chyflwyno newidiadau radical o ran sut a beth y bydd disgyblion yng Nghymru yn ei ddysgu am y degawdau sydd i ddod wedi’i gyhoeddi heddiw gan Lywodraeth Cymru.

Comisiynwyd yr adroddiad gan y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, fis Mawrth diwethaf pryd y penododd yr Athro Graham Donaldson i gynnal adolygiad cynhwysfawr, eang ac annibynnol o’r Cwricwlwm Cenedlaethol a’r trefniadau asesu yng Nghymru.

Lluniwyd adroddiad yr Athro Donaldson sydd wedi ymddangos yn sgil hynny, sef ‘Dyfodol Llwyddiannus’, yn dilyn ymarferiad cenedlaethol a rhyngwladol eang yn casglu gwybodaeth. Yn rhan o’r broses honno cafwyd ymatebion gan dros 700 o bobl ifanc, ymarferwyr, rhieni a busnesau. Mae’r adroddiad yn ymwneud â dysgwyr o’r Cyfnod Sylfaen presennol hyd at Gyfnod Allweddol 4.

Disgrifiwyd argymhellion yr adroddiad yn rhai radical a phellgyrhaeddol a cheir ynddynt weledigaeth ar gyfer yr hyn sy’n ddisgwyliedig yn y dyfodol ar gyfer pobl ifanc lwyddiannus sy’n dod i ben â’u cyfnod addysg statudol.

Y diben yw datblygu plant a phobl ifanc sydd:

  • yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn
  • yn eu bywyd a’u gwaith
  • yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
  • yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys cynnig y dylai cymhwysedd digidol fod yn gyfrifoldeb trawsgwricwlaidd ar gyfer pob athro yn ogystal â llythrennedd a rhifedd.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis:

“Mae’r Athro Donaldson wedi creu gweledigaeth ysgogol, gyffrous ac uchelgeisiol ar gyfer cwricwlwm newydd yng Nghymru. Mae cwmpas ac ystod y newidiadau y mae’n eu rhag-weld yn gwbl sylfaenol a phellgyrhaeddol a bydd angen amser i’w cyflwyno a’u cyflawni.”

“Yr hyn rydyn ni yn ei wybod, fodd bynnag, yw y bydd cyfraniad ymarferwyr addysgol a’r gymuned ehangach yn hanfodol wrth greu’r cwricwlwm newydd hwn ac y bydd yn rhaid i’r cyfraniad hwnnw fod yn gyson ac yn rhagweithiol.

“Mae’r Athro Donaldson a finne’n ymrwymedig i sicrhau bod cwricwlwm newydd Cymru yn un sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain a’i fod wedi’i greu gennym ni oll.”

Dywedodd yr Athro Graham Donaldson:

“Teitl yr adroddiad hwn yw ‘Dyfodol Llwyddiannus’ am ei fod yn sôn am bwysigrwydd hanfodol ysgolion i lwyddiant pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn y dyfodol. Mae hefyd yn sôn am wella’r dysgu a sicrhau safonau uwch.

“Mae sylw’n cael ei roi i wella’r dysgu am ei fod yn tynnu ar dystiolaeth o Gymru a gwledydd eraill am bwysigrwydd canolbwyntio ar yr hyn sydd wir o bwys mewn cwricwlwm modern ar gyfer ysgolion. Mae’n rhoi sylw i safonau uwch oherwydd mae’n gosod disgwyliadau uchel ar gyfer dysgu ac yn cynnig ffyrdd y gall ysgolion ac athrawon helpu pobl ifanc i fodloni’r disgwyliadau hynny ac, yn aml, ragori ar y disgwyliadau hynny.”

“Wrth lunio’r adroddiad hwn rydym wedi clywed barn penaethiaid, athrawon, plant a rhieni ac rydyn ni wedi ymwneud yn helaeth â sbectrwm eang o brofiad a barn pobl yng Nghymru, gan gynnwys cyflogwyr. Roedd y negeseuon a ddaeth i’r amlwg yn glir ac yn gyson a nod y cynigion sy’n deillio o’r adolygiad yw eu gwireddu.

“Mae fy nghynigion yn adeiladu ar yr amryw gryfderau sy’n bodoli yn y system addysg yng Nghymru a’r nod yw ceisio creu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a chyfrwng i wireddu’r weledigaeth honno.

“Rydw i’n hyderus y bydd y cynigion yn fy adroddiad yn gyfrwng i Lywodraeth Cymru a’r gymuned addysg ehangach ddatblygu profiadau addysgol cryf a chyffrous i holl blant a phobl ifanc Cymru.”

Mae’r Athro Donaldson yn nodi yn ei adroddiad y pedwar diben allweddol ar gyfer addysg mewn ysgolion ynghyd â’r fframwaith newydd ar gyfer trefnu’r cwricwlwm. Mae hefyd yn nodi chwe Maes Dysgu a Phrofiad fel modd o gyfuno pynciau ac agweddau pwysig eraill ar ddysgu er mwyn annog creu dolenni cyswllt a chyfleoedd er mwyn cymhwyso’r hyn a ddysgir mewn ffyrdd newydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i bobl Cymru ymwneud â’r pwyntiau pwysig sydd wedi’u nodi yn adroddiad yr Athro Donaldson a chyn hir bydd ‘Y Sgwrs Fawr’ yn cael ei lansio ar y cwricwlwm a fydd yn cynnwys digwyddiadau a chyfleoedd ar-lein er mwyn bod yn rhan o hyn oll.

Gallwch weld copi o’r adroddiad cyflawn “Dyfodol Llewyrchus” ar wefan Llywodraeth Cymru

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »