Codi safonau gyda'n gilydd

Mae'r broses o adrodd am y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn newid

Daw'r newid i rym ar unwaith. Y cwbl y disgwylir i ysgolion ei ddarparu yw adroddiad naratif blynyddol i rieni/gofalwyr wedi'i seilio ar y Fframwaith  yn y pynciau canlynol:

  • Cymraeg, Saesneg a Mathemateg yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3
  • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu a Datblygiad Mathemategol yn y Cyfnod Sylfaen.

Bydd y newid hwn yn effeithio ar bob ysgol.

Bydd y disgwyliad fod pob ysgol yn gweithredu'r FfLlRh ac yn asesu'n ffurfiannol gan ddefnyddio'r FfLlRh ar draws y cwricwlwm yn parhau.

Bydd y canllawiau ar adrodd am y FfLlRh yn cael eu diweddaru i adlewyrchu'r newid hwn maes o law.

Pam mae’n newid 

Nod y newid hwn yw caniatáu i ysgolion ganolbwyntio eu hymdrechion ar ddatblygu llythrennedd a rhifedd trwy fynd ati i gynllunio'r cwricwlwm ac asesu ar gyfer dysgu mewn modd effeithiol; elfen hanfodol o'r cwricwlwm newydd.

Fodd bynnag, os yw ysgolion o'r farn fod ganddynt systemau effeithiol eisoes ar gyfer adrodd am y FfLlRh ar draws y cwricwlwm, mae rhwydd hynt iddynt barhau i adrodd yn y modd hwnnw. Bydd hwn yn benderfyniad i'r ysgolion unigol.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »