Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Meysydd Dysgu a rhaglenni astudio diwygiedig: Cam 1 – llythrennedd a rhifedd

O fis Medi 2015, Meysydd Dysgu diwygiedig y Cyfnod Sylfaen a rhaglenni astudio diwygiedig Cyfnodau Allweddol 2 i 4 yn statudol ar gyfer pob dysgwr mewn ysgolion a gynhelir a lleoliadau a ariennir nas cynhelir.
Cwricwlwm Cymru - diwygio Meysydd Dysgu a rhaglenni astudio

Mae gofynion newydd y cwricwlwm yn codi lefel disgwyliadau o ran beth y dylai dysgwyr ei wybod a gallu ei wneud ar draws pob grŵp oedran, gan eu paratoi’n well ar gyfer byd gwaith, a’r hyn y dylent ei wybod ar gyfer y TGAU diwygiedig, a fydd hefyd yn cael eu haddysgu ym mis Medi.

Y Cyfnod Sylfaen

Y Meysydd Dysgu diwygiedig ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yw:

• Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
• Datblygiad Mathemategol.

At ddibenion asesu, mae deilliannau’r Cyfnod Sylfaen wedi’u hailwampio yn unol â disgwyliadau uwch y Meysydd Dysgu diwygiedig. Fodd bynnag, ni fydd disgwyl i blant gael eu hasesu’n ffurfiol yn erbyn y deilliannau hyn ar ddiwedd y cyfnod tan haf 2018. Tan hynny, dilynir y trefniadau presennol.

I ategu hyn, caiff Proffil y Cyfnod Sylfaen ei gyflwyno’n statudol o fis Medi 2015, sef adnodd asesu drwy arsylwi sy’n helpu gydag asesiadau cyfunol drwy gydol y Cyfnod Sylfaen.

Caiff y Proffil ei ddefnyddio i gynnal asesiad sylfaenol statudol yn ystod chwe wythnos gyntaf blwyddyn dderbyn y plentyn, neu Flwyddyn 1 os na fydd y plentyn yn mynd i ddosbarth derbyn.

Mae mwy o wybodaeth am y Cyfnod Sylfaen.

Cyfnodau Allweddol 2 i 4

Dyma’r rhaglenni astudio diwygiedig ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 i 4:

  • Cymraeg (iaith gyntaf)
  • Saesneg
  • Mathemateg.

Ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3, er mwyn osgoi tarfu ar addysg y plant, cadwyd y system bresennol o ddefnyddio asesiadau athrawon ar ddiwedd cyfnod allweddol, yn seiliedig ar y lefelau presennol. Fodd bynnag, caiff canllawiau eu rhoi i ysgolion yn nodi y dylent sicrhau bod eu disgwyliadau ar gyfer dysgwyr yn fwy cydnaws â’r disgwyliadau uwch o fewn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a’r rhaglenni astudio diwygiedig.

Caiff y disgwyliad uwch hwn ei fesur wrth gategoreiddio ysgolion a llunio’r dangosyddion cyfatebol am y tro cyntaf yn yr haf 2018. Tan hynny, dilynir y trefniadau presennol.

Mae mwy o wybodaeth am y rhaglenni astudio a’r trefniadau asesu diwygiedig.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »