Codi safonau gyda'n gilydd

Information pack

Cyfnod ymsefydlu

Mae ymsefydlu statudol wedi bod yn ofyniad i athrawon newydd gymhwyso (ANGau) yng Nghymru ers mis Medi 2003.

Trosolwg

Gellir gweld Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015 (dolen allanol) ar wefan legislation.gov.uk.

Gellir gweld y canllaw ymsefydlu cyfredol o dan yr adran lanlwytho dogfennau isod.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn gyfrifol am weinyddu cyllid ymsefydlu i ysgolion (dolen allanol), gadw'r proffil ymsefydlu ar lein ar ei wefan drwy’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (dolen allanol) ac am wrando ar apeliadau ymsefydlu (dolen allanol).

Cyfnod Ymsefydlu

Rhaid i bob ANG feddu ar Statws Athro Cymwysedig (SAC) a rhaid iddynt gofrestru gyda CGA fel athrawon ysgol cyn y gallant gael eu cyflogi fel athrawon mewn ysgolion a gynhelir. 

Rhaid i bob ANG gwblhau cyfnod ymsefydlu llawn. Tri thymor ysgol yw hyn ar gyfer ANGau sy’n cael eu cyflogi’n amser llawn. Rhaid i ANGau sy’n cael eu cyflogi’n rhan amser neu fel athrawon cyflenwi cyfnod byr, gwblhau 380 o sesiynau sy’n gyfwerth â thri thymor ysgol. Diffinnir un sesiwn ysgol fel un bore neu un prynhawn o gyflogaeth mewn ysgol fel athro cymwysedig. Rhaid i ysgolion rhoi 10% o amser digyswllt i ANGau i’w galluogi i ymgymryd â’u gweithgareddau ymsefydlu; mae hyn yn ychwanegol i’r amser digyswllt statudol ar gyfer cynllunio, paratoi ac asesu (CPA).

Lawrlwytho dogfennau

Ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru (Maint ffeil: 1.9MB)  

Safonau proffesiynol

Athrawon Newydd Gymhwyso sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny

Bydd athrawon newydd gymhwyso sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny yn gweithio i’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth a gaiff eu lansio yng Nghymru ym mis Medi 2017.

Mae’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yn seiliedig ar bum safon broffesiynol sydd â gwerthoedd ac ymagweddau cyffredin.  Caiff pob safon ei rannu’n elfennau gyda disgrifyddion sy’n nodi enghreifftiau o sut y dylid cymhwyso pob safon.

Bydd cwblhau'r cyfnod ymsefydlu yn gofyn am dystiolaeth yn erbyn pob un o'r disgrifyddion.

Gellir gweld y safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yn:

http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy#collection-2

Athrawon Newydd Gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn 1 Medi 2017 

Bydd athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn 1 Medi 2017 yn parhau â’r safonau athrawon wrth eu gwaith (SAG) a oedd yn weithredol pan ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu.  Ar ôl cwblhau eu cyfnod ymsefydlu yn llwyddiannus, byddant yn mabwysiadu'r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.

Gellir gweld y safonau athrawon wrth eu gwaith yn:

http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy#collection-3

Trefniadau mentora

Bydd pob ANG yn derbyn cefnogaeth o ddydd i ddydd gan fentor ymsefydlu (mentor ysgol gynt) a chefnogaeth achlysurol gan wiriwr allanol (mentor allanol gynt).

Os hoffech wybodaeth bellach am y trefniadau mentora allanol, cysylltwch â’ch consortiwm yn uniongyrchol:

Canolbarth y De

Mandy Esseen,   mandy.esseen@cscjes.org.uk 

Matthew Robbins, Matthew.Robbins@cscjes.org.uk   

Gwasanaeth Cyflawni Addysg i Dde Ddwyrain Cymru

Amanda Passmore, Amanda.passmore@sewaleseas.org.uk   

Deb Woodward, deb.woodward@sewaleseas.org.uk

GwE

Ieuan Jones, ieuanjones@gwegogledd.cymru

ERW

Sarah Perdue sarah.perdue@erw.org.uk 

Dolenni perthnasol

Estyn - Cefnogi athrawon newydd gymhwyso gan ddefnyddio mentora ac anogaeth gan staff yr ysgol (dolen allanol)

Y Proffil Ymsefydlu

Bydd y proffil ymsefydlu yn sail i’r ddeialog broffesiynol rhwng yr ANG, y mentor ymsefydlu a’r gwiriwr allanol.

O 1 Medi 2014 ymlaen

Rhaid i ANGau sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu o 1 Medi 2014 ymlaen gwblhau’r proffil ymsefydlu drwy’r Pasbort Dysgu Proffesiynol ar wefan CGA (dolen allanol). Rhaid i athrawon sy’n dechrau cyfnod ymsefydlu o 1 Medi 2017 ymlaen ddefnyddio’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth.   Bydd athrawon a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn 1 Medi 2017 yn parhau i ddefnyddio’r SAG. 

Rhwng 1 Medi 2012 a 1 Medi 2014

Dylai ANGau a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu rhwng 1 Medi 2012 a 1 Medi 2014 barhau i ddefnyddio’u proffil ymsefydlu gwreiddiol a’r SAG.

Cyn 1 Medi 2012

Dylai ANGau a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn 1 Medi 2012 barhau i ddefnyddio’r deunydd cymorth ar gyfer asesu, arsylwi a phennu targedau a’r SAG.

Dolenni perthnasol

CGA: Canllaw ar gyfer y proffil ymsefydlu ar lein (dolen allanol).

Proffil dechrau gyrfa

Bydd rhaid i athrawon newydd gymhwyso sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny lanlwytho eu Proffil Dechrau Gyrfa (PDG) i’r proffil ymsefydlu drwy’r Pasbort Dysgu Proffesiynol ar wefan Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Rolau a chyfrifoldebau yn ystod ymsefydlu

Mae cyfnod ymsefydlu effeithiol yn golygu gwaith partneriaeth rhwng nifer o bobl allweddol.

Rhoddir mwy o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau yn (Atodiad A) o’r canllaw ymsefydlu.

Athrawon Cymwysedig a Gwaith Addysgu

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith bod gan bob unigolyn, sy'n cael ei gynnig i ysgolion ar gyfer swyddi addysgu, Statws Athro Cymwysedig (SAC), a'i fod wedi cofrestru'n athro cymwysedig â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Mae'r gofynion sydd angen eu bodloni gan bersonau y cydnabyddir eu bod yn athrawon cymwysedig yng Nghymru (a chanddynt Statws Athro Cymwysedig felly) wedi'u hamlinellu yn Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Ysgol (Cymru) 2012 (dolen allanol).

Mae'r sefyllfa o ran pwy a all wneud gwaith addysgu mewn ysgolion a gynhelir neu ysgolion arbennig nas cynhelir yng Nghymru wedi'i amlinellu yn Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015 (dolen allanol).

Mae’r rheoliadau hefyd yn nodi bod gofyn i berson fod yn gymwys i addysgu ac yn nodi'r gweithgareddau'n fanwl - a elwir yn waith penodedig - y gall athro cymwys eu gwneud, sef:

  • cynllunio a pharatoi gwersi a chyrsiau i ddisgyblion
  • rhoi gwersi i ddisgyblion
  • asesu datblygiad, hynt a chyrhaeddiad disgyblion
  • adrodd ar ddatblygiad, hynt a chyrhaeddiad disgyblion.

Lle bo’n briodol, dylai asiantaethau cyflenwi sicrhau bod Penaethiaid  neu Gyrff Llywodraethu yn ymwybodol bod angen cyfyngu ar ddyletswyddau os yw unigolion yn cael eu hanfon i ysgolion ar gyfer swyddi Cynorthwywyr Addysgu neu Goruchwylwyr Llanw heb SAC. Yn yr un modd, mae angen i ysgolion fod yn glir ynglŷn â chyfrifoldebau wrth egluro rolau unigolion yn yr ystafell ddosbarth.

Gallwch gael rhagor o gyngor am Statws Athro Cymwysedig unigolyn ac a yw wedi'i gofrestru'n briodol, o Dîm Cymwysterau a Chofrestru Cyngor y Gweithlu Addysg drwy anfon e-bost i registration@ewc.wales 

Gallwch gael rhagor o gyngor am y gofynion sydd angen eu bodloni gan unigolion, er mwyn iddynt gael eu cydnabod yn athrawon cymwys yng Nghymru (a chanddynt Statws Athro Cymwysedig felly) drwy anfon e-bost i teachingenquiries@llyw.cymru

Mae rhai ANGau cyflenwi byrdymor wedi’u cofrestru ag asiantaethau cyflenwi. Mae’r cyfwyniad PowerPoint yn pwysleisio cyfrifoldebau’r asiantaethau tuag at ANGau.

Ymsefydlu ar gyfer ANGau cyflenwi tymor byr

Rhaid i ANGau sy’n ymgymryd ag ymsefydlu drwy gronni cyfnodau byrdymor o gyflenwi, ddangos tystiolaeth eu bod yn bodloni’r holl safonau proffesiynol perthnasol erbyn y cyfnod ymsefydlu gofynnol sef 380 sesiwn ysgol. Diffinnir sesiwn ysgol fel un bore neu un prynhawn o gyflogaeth fel athro cymwysedig mewn lleoliad priodol.

Rhaid i athrawon cyflenwi byrdymor gymryd cyfrifoldeb am:

  • gwblhau ‘Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor’ CGA (dolen allanol) o fewn deg diwrnod gwaith o gychwyn cyflogaeth a phob tro bydd yr ANG yn symud ysgol yn ystod eu cyfnod ymsefydlu
  • logio gyda CGA pob sesiwn ysgol wedi’i dilysu, o fewn 10 diwrnod o gwblhau’r sesiynau drwy ddefnyddio’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (dolen allanol)
  • sicrhau bod y sesiynau yn cael eu dilysu gan y Pennaeth neu uwch arweinydd yn yr ysgol gan ddefnyddio adran berthnasol o’r proffil ymsefydlu cyn iddynt symud i ysgol arall
  • mynychu digwyddiadau hyfforddi ar gyfer athrawon cyflenwi byrdymor.  Gellir dod o hyd iddynt ar wefan eu consortiwm neu drwy gysylltu â Chydlynydd Ymsefydlu eu Hawdurdod Lleol neu gonsortiwm. Caiff manylion y digwyddiadau hyfforddi/sesiynau gyda’r hwyr, eu cyhoeddi yn aml drwy ein cylchlythyr, Dysg

Lawrlwytho dogfennau

Amserlen ymsefydlu (Maint ffeil: 200KB)

Brîff Medi 2018 i asiantaethau cyflenwi ar ymsefydlu statudol ar gyfer ANGau sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu o 1 Medi 2017 ymlaen (Maint ffeil: 3.2MB)

Brîff i asiantaethau cyflenwi ar ymsefydlu statudol ar gyfer ANGau sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu o 1 Medi 2017 ymlaen (Maint ffeil: 2MB)

Brîff i asiantaethau cyflenwi ar ymsefydlu statudol ar gyfer ANGau a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn 1 Medi 2017 (Hydref 2016) (Maint ffeil: 950KB)

Manylion cyswllt

Consortiwm Canolbarth y De

Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg

Mandy Esseen  mandy.esseen@cscjes.org.uk   01443 281405

Swyddog cynorthwyol

Matthew Robbins Matthew.Robbins@cscjes.org.uk 01443 281405

Consortiwm y De-ddwyrain – Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg

Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Tor-faen

Deb Woodward deb.woodward@sewaleseas.org.uk

Ymholiadau gweinyddol

Amanda Passmore Business.support@sewaleseas.org.uk 01443 864963

ERW

Sir Gâr

Ann James HAJames@carmarthenshire.gov.uk 01267 246610

Swyddog gweinyddol Sir Gâr

Adele Davies AdeleDavies@carmarthenshire.gov.uk 01267 246659

Ceredigion

Mair Potter Mair.Potter@cerenet.org.uk 01545 590683

Castell-nedd Port Talbot

Steve Jones s.i.jones@npt.gov.uk 01639 763976

Sir Benfro

Heidi Reynolds heidi.reynolds@pembrokeshire.gov.uk 01437 775019

Swyddog gweinyddol Sir Benfro

Christine Butcher Christine.butcher@pembrokeshire.gov.uk 01437 775003

Powys

Anwen Orrells anwen.orrells@powys.gov.uk 01686 614051

Swyddog gweinyddol Powys

Janey Haselden janey.haselden@powys.gov.uk 01597 826715

Anne Bates anne.bates@powys.gov.uk

Abertawe

Am ymholiadau cynradd: Sarah Loydon sarah.loydon@swansea.gov.uk 01792 633932

Am ymholiadau eilaidd: Rob Phillips PhillipsR145@hwbmail.net 01792 633928

Swyddogion gweinyddol Abertawe

Jodie Cooper nqtinduction@swansea.gov.uk 01792 633928

GwE

Conwy

Eifion Roberts Eifion.roberts@outlook.com 07766206010

Sir Ddinbych 

Eifion Roberts eifion.roberts@outlook.com 07766206010

Sir y Fflint

Helen Crich helenmcrich@outlook.com 01352 704019

Gwynedd

Diane Jones dianejones3@gwynedd.llyw.cymru 01286 679958 est 32958

Ffion Mair Griffith FfionMairGriffith@gwynedd.llyw.cymru01286 679958 ext 32958

Ynys Môn

Meinir Hughes MeinirHughes@ynysmon.gov.uk 01248 752947

Swyddog gweinyddol Ynys Môn

Rachel Carson RachelCarson@anglesey.gov.uk 01248 752928

Wrecsam

Siwan Meirion Siwan.Meirion@wrexham.gov.uk 01978 295441

Swyddog gweinyddol Wrecsam

Barbara Sznerch Barbara.Sznerch@wrexham.gov.uk 01978 295445

Llywodraeth Cymru

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn ymwneud  â pholisi a chanllawiau statudol ymsefydlu, cysylltwch drwy e-bostio: inductioninfo@llyw.cymru.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »